Všeobecné obchodné podmienky

pre používanie online multiaukčnej platformy www.sego.sk

(ďalej aj ako „Sego" alebo „Prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“)


1. Všeobecná časť


1.1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom týchto Všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť:

PPE TRADING GROUP LTD.

Sídlo: Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, OL9 6HZ

Company No: 13155567

Email: info@sego.sk

Webové sídlo: www.sego.sk

Kontakt: info@sego.sk

1.2. Činnosť spoločnosti

Spoločnosť vykonáva aj právnu činnosť predaja ojazdených automobilov (ďalej sa používa skratka) na webovej stránke www.sego.sk v týchto formách:

1.2.1. Predaj za pevnú cenu,

1.2.2. Otvorené predajné akcie/aukcie a

1.2.3. Uzavreté podujatia / aukcie výlučne pre komerčných kupujúcich, nie pre konečných používateľov (súkromné osoby, nepodnikateľské osoby, spotrebiteľov).

Prevádzkovateľ súčasných Všeobecných obchodných podmienok je tiež predávajúcim a ponúka ojazdené vozidlá, zároveň môže byť aj sprostredkovateľom priameho predaja medzi pôvodnými predajcami, dodávateľmi a zákazníkmi. Taktiež je prevádzkovateľom inzertného portálu sústredeného na ponuku predaja vozidiel.

Ako predávajúci prijíma ponuku zákazníka a rozhoduje o uzatvorení zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje organizovať predajné akcie na webových stránkach www.sego.sk a vystavovať faktúry.

Obmedzenia činnosti spoločnosti:

Spoločnosť neposkytuje žiadne verejné služby požadované pre vozidlá, napríklad opravy, údržbárske práce, inštaláciu, modernizáciu atď.

Služby spoločnosti sú obmedzené na predaj ojazdených vozidiel komerčným kupujúcim.

Spoločnosť neponúka žiadnu B2B platformu pre reverzné aukcie, ako ani sa nezaväzuje a neponúka žiadnu platformu pre nakupovanie energie a podobné online aukcie.


1.3. Oblasť použitia

1.3.1. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok je koordinácia predaja vozidiel podnikateľom. Predaj sa uskutočňuje iba na webových stránkach www.sego.sk, ktoré používa predajca (spoločnosť). Tieto podmienky vytvárajú právny základ medzi zmluvnými stranami zmluvy (predávajúcim a kupujúcim). Právne kúpne zmluvy medzi zmluvnými stranami (Prevádzkovateľ a kupujúci) sa vykonávajú v súlade s postupom navrhovania a prijímania v rozsahu Občianskeho zákonníka, a nie zaplatením príplatku.

1.3.2. V neskorších prípadoch sa odkazuje na automobily, vozidlá, nákladné vozidlá uvedené v ďalších vyhláseniach o Všeobecných obchodných podmienkach a ostatnom mobilnom majetku v predaji.

1.3.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre podnikateľov, t. j. fyzické alebo právnické osoby, alebo pre združenia osôb, s ktorými budú uzatvorené obchodné vzťahy, ktoré podnikajú alebo vykonávajú individuálnu odbornú činnosť a právnické osoby verejného práva a verejného právneho majetku, pokiaľ sa spoločnosť nerozhodne uplatniť iné podmienky na nákup pred uzavretím obchodov v prípade jednotlivých udalostí.

1.3.4. Podmienky, ktoré sa odchyľujú alebo sú v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa nepovažujú za neoddeliteľnú súčasť dohody, pokiaľ ich platnosť nie je potvrdená písomnou formou.

1.3.5. Obchodné podmienky sú platné len pre automobily a iné služby poskytované spoločnosťou na webovej stránke www.sego.sk bez ohľadu na to, či je dohoda uzatvorená priamo online, alebo nie. Uvedené podmienky sú platné aj pri ich prenose telefonicky alebo faxom.

1.3.6. Súčasné obchodné podmienky sa nahrávajú v tlačenej forme na webovú stránku www.sego.sk, ktorú používa spoločnosť. Vysvetľujú oblasť činnosti spoločnosti. Zákonnú platnosť týchto Obchodných podmienok akceptuje kupujúci svojou prvou registráciou na webovej stránke www.sego.sk oboznámením sa s obchodnými podmienkami zverejnenými na tejto webovej stránke alebo prihlásením sa na webovú stránku, ako aj zaslaním potvrdenia, čo sa týka obchodných podmienok.2. Registrácia a prihlásenie/odstúpenie kupujúceho


2.1. Registrácia

2.1.1. Kupujúci môže využívať služby spoločnosti až po registrácii na webovej stránke www.sego.sk, ktorú používa spoločnosť. Registrácia je bezplatná a dostupná otvorením používateľského účtu a súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Nie je možné sa zaregistrovať v kancelárii spoločnosti.

2.1.2. Pri registrácii si kupujúci/užívateľ vyberie meno používateľa a heslo. Meno používateľa nesmie porušovať práva tretích strán, najmä práva na meno a ochrannú známku. Heslo musí byť utajené. Používateľské konto nie je prenosné. Kupujúci / užívateľ je zodpovedný za všetky prípady nesprávneho používania mena a hesla.

2.1.3. Požadované registračné údaje by sa mali vyplniť úplne a správne. Zmeny údajov, ku ktorým dôjde po počiatočnej registrácii kupujúcim / používateľom, musia byť okamžite informované. Na úspešnú registráciu sú potrebné osobné údaje, mailový kontakt, telefonický kontakt a sprístupnenie skenu občianskeho preukazu za účelom previerky identity užívateľa.

2.1.4. Kupujúci / používateľ nesmie žiadnym iným spôsobom kopírovať, distribuovať alebo reprodukovať obsah, ktorý je na webovej stránke www.sego.sk bez povolenia. To isté platí pre používanie alebo reprodukciu rozloženia webových stránok ( www.sego.sk).

2.1.5. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek zablokovať používateľský účet, najmä ak kupujúci / užívateľ poruší tieto podmienky. Kupujúci / užívateľ môže ukončiť svoj účet bez predchádzajúceho upozornenia zaslaním žiadosti písomne poštou alebo e-mailom na adresu info@overenie-vozidla.sk

2.1.6. Spoločnosť má právo požadovať zábezpeku vo výške 1500 EUR.


2.2. Prístup a zrušenie kategórie kupujúcich

2.2.1. Prístup k predaju na portáli sego.sk má výlučne spoločnosť a má právo požadovať zábezpeku vo výške 1500 EUR od podnikateľov, t. j. fyzických alebo právnických osôb, s ktorými budú uzatvorené obchodné vzťahy, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo individuálnu odbornú činnosť, a právnických osôb verejného práva a verejného právneho majetku.

2.2.2. Kupujúci pri registrácii a pred prvým prijatím ponuky musí predložiť platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, prípadne aj živnostenské oprávnenie alebo vhodný doklad o svojej samostatnej odbornej činnosti a preukázať svoje podnikateľské postavenie. Podnikatelia a spoločnosti zaradené do Registra právnických osôb musia predložiť výpis z Registra právnických osôb a kópiu občianskeho preukazu vlastníka/generálneho riaditeľa/predsedu alebo iného oprávneného. Zastupiteľský titul vyžaduje písomné plnomocenstvo. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek požadovať doklad o podnikateľskej činnosti.

2.2.3. Kupujúci so sídlom na území Slovenskej republiky dodatočne špecifikuje kódex platiteľa dane a/alebo identifikačné číslo DPH počas registračného procesu, najneskôr pred zadaním ponuky. Uvedením kódu platiteľa dane a identifikačného čísla DPH kupujúci potvrdzuje, že zmluvné vzťahy so spoločnosťou patria jeho spoločnosti, ktorá platí dane z predaja.

2.2.4. Kupujúci so sídlom v krajinách EÚ uvedie platné IČ DPH v čase registrácie alebo pred zadaním ponuky.

2.2.5. Kupujúci so sídlom v krajinách mimo EÚ pri ich počiatočnej registrácii a zakaždým, keď spoločnosť požiada, musia predložiť osvedčenie vydané príslušným finančným orgánom, pokiaľ ide o ich obchodné postavenie. Dátum vydania tohto osvedčenia nesmie byť starší ako 3 mesiace, preto je po tomto období potrebné aktualizované osvedčenie. V informáciách v tomto osvedčení musí byť uvedený celý názov, kancelária a adresa spoločnosti, podrobnosti o druhu podnikateľskej činnosti kupujúceho, adrese príslušného finančného orgánu a čísle platiteľa dane platného v tuzemsku a povinnej platbe daní z predaja.

2.2.6. Kupujúci so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí predložiť aj overené preklady vyššie uvedených dokladov cudzieho jazyka v slovenskom alebo anglickom jazyku.

2.2.7. V rámci registračného procesu na www.sego.sk, každý kupujúci potvrdzuje, že zmluvné vzťahy so spoločnosťou patria jej spoločnosti, ktorá platí dane z predaja.

2.2.8. Predkladajú sa vyššie uvedené osvedčenia o evidencii a iné doklady a kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a písomný súhlas je zaslaný spoločnosti, prístup bude mať kupujúci. Neexistujú žiadne požiadavky na poskytnutie prístupu kupujúcim.

2.2.9. Spoločnosť si vyhradzuje právo (vedľa prijatia súčasných zmluvných podmienok) na uzavretie individuálnej dohody o podmienkach používania obchodnej webovej stránky www.sego.sk ako podmienku používania platformy.

2.2.10. Potvrdenie o registrácii bude kupujúcemu zaslané e-mailom alebo písomným oznámením, kde bude uvedené aj číslo zákazníka. Použitím vybratého mena používateľa a hesla sa môže kupujúci prihlásiť do portálu www.sego.sk

2.2.11. Každý kupujúci musí bezodkladne písomne oznámiť zmeny v údajoch, ktoré zadal.


2.3. Zrušenie a ukončenie nákupného účtu

2.3.1. Uznanie štatútu kupujúceho alebo skutočnosť udelenia štatútu kupujúceho môže spoločnosť zrušiť bez udania dôvodu, najmä ak kupujúci:

• nespĺňa požiadavky kladené na užívateľa týmito VOP alebo má status spotrebiteľa

• nepravdivé údaje sú identifikované pri registrácii alebo v dokladoch o evidencii

• je v rozpore so súčasnými alebo zmenenými obchodnými podmienkami spoločnosti

• porušil súčasné alebo zmenené obchodné podmienky spoločnosti

• nerealizoval kúpnu zmluvu alebo si nesplnil svoje povinnosti

• je v platobnej neschopnosti (prebieha insolvenčné konanie alebo je zamietnutý pre nedostatok majetku)

• Služby spoločnosti sú zneužívané

• ovplyvnil alebo poškodil fungovanie webovej stránky www.sego.sk

2.3.2. V prípade jedného alebo viacerých z vyššie uvedených dôvodov je spoločnosť oprávnená ukončiť používateľský účet a zákaznícke číslo kupujúceho. Spoločnosť je však oprávnená ukončiť a zrušiť užívateľský účet aj bez udania dôvodu.

2.3.3. Kupujúci má právo kedykoľvek sa odhlásiť písomne spoločnosti. Okrem toho je kupujúci oprávnený zrušiť svoju registráciu písomne do 2 týždňov, ak sa nezúčastnil na žiadnych predajných akciách.

2.3.4. Spoločnosť je oprávnená vylúčiť kupujúcich bez udania dôvodu.


3. Ochrana údajov

3.1. Údaje o zákazníkoch zhromažďuje a chráni spoločnosť podľa zákonných ustanovení.

3.2. Spoločnosť je oprávnená zhromažďovať, uchovávať, spracovávať a používať osobné údaje súvisiace s obchodným vzťahom medzi zákazníkom / používateľom a spoločnosťou podľa zákonov, najmä predpisov o ochrane údajov.

3.3. Kupujúci / užívateľ súhlasí s tým, že údaje tretím stranám by mali byť sprístupnené v prípade, že je potrebné využívať služby, prípravu a vykonávanie dohôd alebo sa snažiť zachovať záujmy tretích strán.

3.4. Spoločnosť je tiež oprávnená prenášať tieto údaje iným spoločnostiam, s ktorými spoločnosť spolupracuje, pričom zohľadňuje predpisy o ochrane údajov.

3.5. Po ukončení prijatia na predajnú platformu www.sego.sk a po úplnej realizácii všetkých existujúcich právnych vzťahov v súvislosti s predajnou platformou je kupujúci / užívateľ oprávnený požiadať o vymazanie uložených údajov podľa zákonných ustanovení.


4. Uzavretie dohody

4.1. Návrhy pevných cien

4.1.1. Pri vozidlách s pevnou cenou sa automobilom poskytuje pevná cena.

4.1.2. Kupujúci je tak vyzvaný, aby predložil záväznú ponuku na nákup stlačením tlačidla "Kúpiť teraz".

4.1.3. Kupujúci je viazaný svojou ponukou po dobu troch pracovných dní od podania žiadosti o kúpu.

4.1.4. Prijatím ponuky kupujúceho spoločnosťou sa má za to, že kúpna zmluva sa vykonáva.


4.2. Uzavretie zmluvy počas otvorenej predajnej akcie (aukcia)

4.2.1. Ojazdené autá a príslušenstvo sú uvedené spolu so stanovenou počiatočnou cenou a počtom predložených návrhov v elektronickom predajnom katalógu na www.sego.sk, ktorý používa spoločnosť. Nahraním elektronického katalógu na webovú stránku www.sego.sk spoločnosť hľadá potenciálnych kupujúcich, ktorí by predložili ponuku.

4.2.2. Lehota na predloženie ponuky kupujúceho na www.sego.sk sa vymedzí pre každú aukciu individuálne. Začína sa to opäť každým novým návrhom. Ak kupujúci nezadá žiadne ďalšie ponuky, dostupná lehota sa končí uplynutím lehoty stanovenej systémom.

4.2.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť lehotu pred uplynutím lehoty za osobitných okolností.

4.2.4. V prípade tzv. otvorených aukcií vzostupných cien sú v danom momente viditeľné najvyššie ponuky ostatných kupujúcich. Zadaním čísla a stlačením tlačidla "Potvrdiť ponuku" kupujúci predloží svoju ponuku. Ponuky je možné zadávať postupným ponukovým spôsobom v automatických ponukách od 50 € (pevná prírastková hodnota), kde maximálna ponuka nie je viditeľná pre ostatných potenciálnych kupujúcich. Podanú ponuku nie je možné stiahnuť počas otvorených aukcií. Na konci otvorenej aukcie, kúpna zmluva sa vykonáva, ak je prijatá najvyššia podaná ponuka.

4.2.5. Kupujúci bude informovaný o prijatí svojej ponuky e-mailom. Zo strany kupujúceho sa nevyžaduje žiadne samostatné vyhlásenie o prijatí.

4.2.6. Oznámením o prijatí ponuky zaslaným e-mailom sa uzatvára kúpna zmluva medzi kupujúcim a spoločnosťou.

4.2.7. Použitie prístupu iného používateľa na predkladanie ponúk tým istým kupujúcim vedie k jeho vylúčeniu.

4.3. V prípade tzv. uzavretej aukcie nie sú ponuky viditeľné pre ostatných potenciálnych kupujúcich a kupujúci ponúka len svoju cenu. Na konci "uzavretej aukcie" je vyhlásená najvyššia ponuka. Ak je táto ponuka prijatá, kupujúci je informovaný o najvyššej ponukovej cene spoločnosťou. Ponuky sú záväzné a nie je možné ich meniť ani zrušiť. Právo na udelenie prístupu k uzavretej predajnej udalosti (aukcii) neexistuje. Okrem toho sa uplatňujú vyššie uvedené a nasledujúce predpisy.

4.4. Dodatočné ustanovenia

4.4.1. Vedľa príslušného čísla ponuky sú uvedené vyhlásenia tretích osôb, nezávislých odborníkov, napr. overenie-vozidla.sk, DEKRA, TÜV atď., týkajúce sa stavu vozidiel alebo ich príslušenstva. Tie sú rozhodujúce v prípade odchýlok od všeobecných popisov vozidla v obchodných podmienkach.

4.4.2. Aukcie poškodených automobilov sa uskutočnia formou otvorených a uzavretých aukcií. Technický stav vozidla nie je známy a zostatková hodnota nie je explicitne určená, ale je možné o nej rozhodnúť z priložených snímok vozidla. Aukcia poškodeného auta si však vyžaduje všetky potrebné registračné doklady. To isté platí pre vozidlá s technickými chybami. Technické chyby vozidiel sú zdokumentované v popise vozidiel.

4.4.3. Informácie o jednotlivých predajných akciách na webových stránkach www.sego.sk neposkytujú žiadne vyhlásenie o záruke, žiadny prísľub konkrétneho použitia, žiadne kombinované charakteristiky tovaru, ktorý sa má kúpiť. Popis stavu alebo inštalačných funkcií je pripravený podľa našich najlepších vedomostí a presvedčení. Dodatočné vybavenie poskytnuté kupujúcim sa vždy považuje za vylepšenia a menšie odchýlky dodaného vozidla alebo príslušenstva.

4.4.4. Ak je kupujúci registrovaný, výsledky predajnej udalosti sa uvedú pod nadpisom "Ponuky – výsledky".


4.5. Doručenie

Pre všetky predajné udalosti je uzatvorená Zmluva podmienená správnym a včasným dodaním zo strany Dodávateľa / lízingovej banky. To platí len pre prípad nedodania, spôsobeného prekážkou mimo našej kontroly, najmä ak je uzavretá konvergentná zabezpečovacia transakcia s dodávateľom / lízingovou bankou. Kupujúci bude okamžite informovaný o nedostupnosti služby. Ak bola zaplatená, peniaze za službu budú okamžite vrátené.

4.6. Záväznosť ponuky a povinnosť znášať poplatky

V prípade, ak kupujúci učiní ponuku na kúpu vozidla niektorým zo spôsobov dostupných na portáli www.sego.sk, tak tento prejav má záväzný a nezrušiteľný charakter (s výnimkou platného a účinného odstúpenia od zmluvy). Kupujúci preto berie na vedomie a súhlasí, že uvedený prejav má charakter záväzného prijatia návrhu, ktorý má charakter zavŕšenia kontraktačného procesu a uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci má preto povinnosť k úhrade kúpnej ceny a dražobného poplatku, respektíve poplatku pre spoločnosť. Spoločnosť je v prípade nepristúpenia k úhrade kúpnej ceny oprávnená si nárokovať celú sumu poplatku spoločnosti, a to v sume 5 % z kúpnej ceny, minimálne však v sume 50 Eur a kupujúci sa zaväzuje spoločnosti tieto položky uhradiť.


5. Kúpna cena, Náklady na realizáciu zmluvy, spôsoby platby

5.1. Kúpna cena a kúpna karta v prípade predajných udalostí s pevnou cenou sa rovná predtým stanovenej cene plus náklady na realizáciu zmluvy, uvedené na www.sego.sk.

5.2. V prípade otvorených a uzavretých predajných udalostí sa kúpna cena rovná najvyššej ponuke kupujúceho, ktorú predávajúci akceptoval, plus náklady na realizáciu zmluvy, uvedené na www.sego.sk.

5.3. V prípade všetkých predajných udalostí predávajúci vystaví faktúru s uvedením čistej predajnej ceny a verejne vykázanej dane z predaja určenej zákonmi kupujúcim. Ak ide o predaj, ktorý podlieha rozdielnemu zdaneniu podľa zákona o DPH, predchádzajúca veta sa neuplatňuje.

5.4. Dodanie tovaru do krajín EÚ

Nákupca bez preukázaného úradu na území Slovenskej republiky a bez slovenského IČ DPH, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie a má platné a preukázané identifikačné čísla DPH, ktoré mu boli vydané v jeho domovskej krajine, musí tiež písomne potvrdiť spoločnosti, že zakúpené vozidlo bude okamžite dodané do iného členského štátu EÚ mimo územia Slovenskej republiky). Kupujúci dostane faktúru vrátane slovenských nákladov na DPH a realizáciu dohody. Ak kupujúci môže plne preukázať, že spĺňa požiadavky slovenského zákona o dani z príjmu a DPH, dostane faktúru vrátane kúpnej ceny a nákladov na realizáciu zmluvy bez daní. Úhrada faktúry sa uskutoční z bankového účtu, otvoreného na meno kupujúceho.

5.5. Vývoz do takzvaných "tretích krajín".

Zábezpeku alebo zábezpeku vo výške zodpovedajúcej sadzbe dane z predaja v Slovenskej republike musí zaplatiť predávajúci, ak kupujúci nie je zo Slovenska ani z EÚ. Ak o to požiadajú podmienky slovenského zákona o DPH, táto záloha bude kupujúcemu okamžite zaplatená. Na tento účel sa predávajúcemu predloží pôvodné vývozné vyhlásenie s pečaťou colného úradu EÚ. Tento nárok kupujúceho na zaplatenie zálohy je možný len so súhlasom predávajúceho.

5.6. Náklady na realizáciu zmluvy

Náklady na realizáciu zmluvy hradí kupujúci okrem nákupnej ceny. Sú uvedené na webovej stránke www.sego.sk.

5.7. Povinnosť kupujúceho zálohová platba – spôsoby platby

Kúpnu cenu a náklady na realizáciu zmluvy hradí kupujúci. Tovar sa odovzdá len vtedy, ak zákazník splní všetky platobné povinnosti. Vo všetkých prípadoch sa platba kupujúcim uskutoční bankovým prevodom na účet predávajúceho. Predávajúci nie je povinný akceptovať šeky alebo faktúry. V prípade, že predávajúci prijme faktúru, zľavové a inkasné poplatky znáša kupujúci.

5.8. Elektronické faktúry

Predávajúci je oprávnený predkladať elektronické faktúry. Kupujúci súhlasí so zasielaním elektronických faktúr na svoju e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný overiť podpis elektronickej faktúry.


6. Ďalšie predpisy

6.1. Prenos rizika – doručenie

6.1.1. Kupujúci si musí kúpiť zakúpenú vec na vlastné náklady.

6.1.2. Náklady na dopravu nie sú zahrnuté vo faktúre.

6.1.3. Vlastníctvo zakúpeného vozidla a príslušenstva prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny na účet predávajúceho a až po odovzdaní dokladov o vozidle kupujúcemu alebo jeho oprávnenej tretej osobe. Ak doklady o vozidle alebo ich časti nie je možné odovzdať, predávajúci ich zašle poštou alebo na základe písomnej žiadosti kuriérom. Riziko straty dokladov o vozidle v týchto prípadoch znáša kupujúci.

6.1.4. Doložka o vlastníctve

Ojazdené vozidlá zostávajú vo vlastníctve predávajúceho, kým kupujúci nesplní všetky požiadavky stanovené predávajúcim. Záložné právo alebo prevod vlastníctva vozidiel kupujúceho nie je povolený. Ak kupujúci predá zakúpenú vec, vlastnícke právo predávajúceho sa vzťahuje aj na nárok na kúpnu cenu (rozšírené ponechanie vlastníckeho práva).

6.2. Náhrada škody

Kupujúci má právo na náhradu škody, len ak je jeho protinávrh právoplatne stanovený alebo uznaný predávajúcim.

6.3. Právo kupujúceho na vydržanie

Kupujúci môže toto právo uplatniť len vtedy, ak je jeho protinárok založený na rovnakých zmluvných vzťahoch a je právne podložený.

6.4. Právo predávajúceho na zadržanie

Ak kupujúci nesplní svoje platobné záväzky voči predávajúcemu, spoločnosť môže odmietnuť odovzdať vozidlo a doklady o vozidle, kým nebudú splnené. Platobné povinnosti by tak mohli zahŕňať aj tie, ktoré vznikli z iných predajných a/alebo právnych vzťahov.

6.5. Oneskorenie platieb

Kúpna cena a náklady na realizáciu dohody sa uhradia po obdržaní predbežného vyhlásenia. Ak kupujúci nezaplatil kúpnu cenu a náklady na realizáciu zmluvy v plnej výške, oneskorenie sa začne počítať po 5 dňoch. Oneskorenie nevyžaduje žiadne predbežné varovanie. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený zrušiť dodávku. Pri omeškaní s platbou je predávajúci oprávnený účtovať úroky z omeškania. Kupujúci je oprávnený preukázať, že predávajúci nemal žiadnu alebo len menšiu škodu spôsobenú omeškaním.

6.6. Odstúpenie od zmluvy

6.6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade so zákonnými ustanoveniami, ak spoločnosť ako predávajúci alebo lízingová banka porušuje povinnosti predávajúceho. Kupujúci musí spoločnosti vysvetliť, či odstupuje od kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zo strany spoločnosti alebo lízingovej banky, alebo či to súvisí s dodávkou.

6.6.2. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je vozidlo poškodené pred postúpením rizika kupujúcemu.

6.6.3. Spoločnosť je tiež oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vozidlo spadne alebo je poškodené po prenesení rizika, ale pred prevodom držby na kupujúceho v dôsledku konania lízingovej banky. V tomto prípade spoločnosť bezodkladne preukáže stratu alebo škodu kupujúcemu a uhradí zaplatenú kúpnu cenu. Medzi kupujúcim a predávajúcim nie sú možné žiadne nároky po tomto type odstúpenia od zmluvy.


7. Zodpovednosť

7.1. Zodpovednosť vyplývajúca zo zavinenia pri rokovaniach o dohode a nezákonných konaní (rokovaniach) je vylúčená.

7.2. Zodpovednosť za právne nevýhody a vady

7.2.1. Zodpovednosť za právne a skutkové vady je pri použitých veciach vylúčená. Ojazdené autá a príslušenstvo sa predávajú v stave, v akom boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy so spoločnosťou na www.sego.sk. Počet najazdených kilometrov a opotrebovanie, ktoré zodpovedá veku vozidla, sú viditeľné. Vozidlá sa predávajú ako stoja a ležia.

7.2.2. V prípade nových vozidiel predávajúci, ktorému bola doručená reklamácia od kupujúceho týkajúca sa vád, postúpi svoje nároky výrobcovi tovaru a prípadným dodávateľom. Podľa nákupného poriadku Občianskeho zákonníka je predávajúci sekundárne zodpovedný za právne a skutkové vady za predpokladu, že výrobca tovaru alebo dodávateľ predávajúceho neprevzal plnú zodpovednosť za právne a faktické vady.

7.3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie s poskytnutím služby.

7.4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie s poskytnutím služby, ak jej poskytnutie nie je možné.

7.5. Obmedzenie vyššie uvedených záväzkov.

Obmedzenie zrieknutia sa zodpovednosti za vyššie uvedené záväzky (týkajúce sa právnych nevýhod a vád, zodpovednosti za delikt, v prípade zavinenia počas rokovania, ako aj z dôvodu oneskoreného dodania a nemožnosti poskytnúť službu) sa uplatňuje na predávajúceho v týchto prípadoch:

• škody, ktoré majú za následok ohrozenie života alebo ujmy na zdraví, spôsobené úmyselným alebo nedbanlivým porušením povinnosti zo strany predávajúceho, jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu

• úmyslu

• záruka je výslovne uvedená predávajúcim

• úmyselné poškodenie alebo poškodenie hrubou nedbanlivosťou

• škoda vznikajúca v prípade porušenia základných zmluvných povinností

7.6. Predávajúci nezodpovedá za škodu kupujúcemu alebo akejkoľvek tretej strane, ktorá vznikne v súvislosti s využívaním služieb spoločnosti, najmä za technické chyby mimo jej kontroly, ktoré vedú k neuskutočneniu včasnej dodávky alebo k nedodaniu. Za uvedené okolnosti nezodpovedá žiadnemu subjektu ani spoločnosť.

7.7. Záruka výrobcu sa netýka predávajúceho.

7.8. Nárok na náhradu škody má predajca podľa právnych predpisov, pokiaľ tieto Všeobecné obchodné podmienky neuvádzajú inak. Ak je kupujúci zodpovedný za škodu, spoločnosti musí zaplatiť 5 % z kúpnej ceny, ale nie menej ako 50,00 €.

7.9. Premlčacia doba.

Premlčacia doba je jeden rok a začína plynúť pri všetkých nárokoch na náhradu škody odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Uvedená premlčacia doba sa nevzťahuje na práva a nároky spoločnosti voči iným subjektom.


8. Záverečné ustanovenia

8.1. Súčasné všeobecné obchodné podmienky podliehajú právu Slovenskej republiky.

8.2. Miestom plnenia a príslušným súdom je sídlo prevádzkovateľa.

8.3. Ak je kupujúcim obchodník, právnická osoba verejného práva, výlučnou oblasťou právomoci pre všetky spory Zmluvy je sídlo prevádzkovateľa.

8.4. Pravidlá medzinárodného práva súkromného Dohody Organizácie Spojených národov o medzinárodnom predaji tovaru (CSIG - CISG) sa neuplatňujú a sú osobitne vylúčené.

8.5. Jazykom dohody je slovenčina. Dokumenty v iných jazykoch sú len informatívne a znenie a obsah overenej slovenskej verzie sa uplatňujú len medzi zmluvnými stranami.

8.6. Zmeny alebo doplnenia týchto Obchodných podmienok musia mať písomnú formu. To platí aj pre ukončenie tejto požiadavky písomnej formy.

8.7. Ak by jednotlivé predpisy zmluvy s kupujúcim, vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok, mali byť úplne alebo čiastočne neúčinné alebo sa takými stanú, potom platnosť zostávajúcich predpisov nie je zmenami ovplyvnená. Úplne alebo čiastočne neúčinné ustanovenie by sa malo nahradiť iným ustanovením, ktoré by sa vo svojom hospodárskom účele malo čo najviac podobať neskoršiemu ustanoveniu.

8.8 Na tieto všeobecné obchodné podmienky a vzťahy nimi upravené sa vzťahujú aj Všeobecné obchodné podmienky portálu sego.sk zverejnené popri týchto VOP na webovom sídle, ktoré sa zameriavajú na inzertnú časť portálu. Uvedené VOP majú teda subsidiárny a doplnkový charakter k týmto VOP, avšak uplatňujú sa prednostne pred všeobecnou právnou úpravou na vzťahy podľa týchto VOP.


Posledný stav: 01-06-2022


Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.